Titel: Boem is ho!

AVI Frysk E4

In auto nimt de binnenbocht.
Hy rekket krekt de karre fan Nynke.
Se kypt de steile berm yn.
Har fingers komme tusken de speaken.
In tel letter…

In deagewoane groep.
In ‘nije’ (in opskepperke), in famke yn in rolstoel (mar net silich), in jonkje dat sljocht is op pankoeken, in juf dy’t op har jierdei soarget foar in spannende ferrassing en ek noch…

Tekst: Anny de Jong
Illutstraties: Yke Reeder
uitgeverij: Audio Frysk
Jaar: 2017

bestel

 

 

Titel: Wapper

Wapper is in fûgel dy’t fleanen leare sil. It giet machtich moai, mar al in bytsje oars as oars. Dat hindert neat, want ‘wapperjen’ is syn talint!

Tekst: Yke Reeder en Sytse Jansma
Illutstraties: Yke Reeder
uitgeverij: Tresoar
Jaar: 2016

bestel

 

 

 

Titel: Lytse Protter

Sechtjin prachtige, leave bernegedichtsjes, de helte yn it Frysk en de oare helte yn it Nederlânsk

Tekst: Baukje Wytsma
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: Afûk
Jaar: 2015

bestel

 

 

 

 

Titel: Lieve opa, ik mis je zo

Op een dag wordt opa Jos ziek, hij valt en gaat dood. Jesse heeft veel verdriet. Samen nemen ze afscheid van opa.

Tekst: Auck Peanstra
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding
Jaar: 2015

bestel

 

 

 

 

 

Titel: De boel op stelten

In bondel humoristyske ferhalen foar en oer bern yn de boppebou. Mei aktuele tema’s as pesten, stalke, bernepostsegels ferkeapje en sekssites, mar ek oer aventoeren mei sjitterij, stellen, grapkes mei de kompjûter en anty-helden.

Tekst: Auck Peanstra
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: Afûk
Jaar: 2013

bestel

 

 

Titel: It Grutte Foarlêsboek

De moaiste ferhalen en ferskes oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, etterpokken, Tomke en noch folle mear. De ûnderwerpen fan de ferhalen en ferskes binne hiel werkenber foar lytse bern. Foar âlders dy’t graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters én foaral foar de bern sels!

Tekst: Jelle Bangma, Peter Bezemer en anderen
Illustraties: Yke Reeder en anderen
Uitgeverij: Afûk
Jaar: 2013

bestel

 

 

 

Titel: Stille nacht, wûndernacht

By Krysttiid hearre ferhalen! Stille nacht, wûndernacht is in bysûnder boek foar dy spesjale desimberdagen. It is in berneboek foar bern fan alle leeftiden, grôtfol ferhalen om foar te lêzen, thús of yn de klasse, of om sels yn te lêzen. Tweintich Fryske skriuwers en yllustratrise Yke Reeder hawwe der in kleurryk en ôfwikseljend boek fan makke, mei âlde en nije ferhalen.

Tekst: meerdere schrijvers
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: Friese Pers Boekerij
Jaar: 2012

bestel

 

 

 

Titel: De vliegende Hollander

Kapitein Willem van der Decken was een dappere zeeman. Sommige mensen noemden hem zelfs roekeloos. Meer dan driehonderd jaar geleden lag hij met zijn schip bij Kaap de Goede Hoop voor anker omdat een storm hem tegenhield. Na zes dagen raakte zijn geduld op en hij besloot uit te varen. Zijn stuurman smeekte hem te wachten op beter weer. Maar de kapitein hoorde hem niet eens en voer weg.

Tekst: Niels Rood
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: van Holkema & Warendorf
Jaar: 2011

bestel

 

 

 

 

 

 

Titel: Krûpelhintsje

Frysk printeboek fan it jier! In boekje fol nije ferskes foar pjutten. Om foar te lêzen en op te sizzen. Op alle siden stiet in leavehearsbistke, kinsto it fine?

Tekst: Auck Peanstra
Illustraties: Yke Reeder
Uitgeverij: Afûk
Jaar: 2009

bestel